Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem jsou používány a chráněny Vaše osobní údaje, které poskytujete v souvislosti s  používáním webové stránky https://www.spae.cz/  (dále jen „Webová stránka”).

 

Správcem osobních údajů je Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, se sídlem Budínova 67/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Nemocnice na Bulovce, IČ: 00200221, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 316, (dále jako „Správce“).

Veškeré Vaše osobní údaje jsou používány pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, souhlasíte se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

 

Co shromažďujeme?

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od Vás, jako výsledek Vaší interakce s námi.

Zpracováváme pouze údaje, které nám poskytnete, když nás kontaktujete prostřednictvím Webové stránky. Těmito údaji mohou být zejména:

  • Vaše jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa;
  • v případě, že se rozhodnete stát členem spolku Správce, shromažďujeme a dále zpracováváme též údaje poskytnuté Správci v rámci Vaší přihlášky do spolku (v rozsahu uvedeném na Webové stránce).

 

Údaje, které nám poskytujete v rámci Vaší komunikace s námi, používáme k tomu, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace je nezbytné, a jejich neposkytnutí může mít za důsledek neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Údaje, které nám poskytujete v rámci Vaší přihlášky do spolku, používáme k tomu, abychom mohli vyřídit Vaši přihlášku za člena spolku, zajistit Vám členství ve spolku a lépe Vás zapojit do činnosti spolku a podávat Vám pro Vás relevantní informace o jeho činnosti. Poskytnutí osobních údajů, které jsou v rámci přihlášky označeny jako povinné  je nezbytné a jejich neposkytnutí může mít za důsledek, že Vás nebudeme moci přijmout za člena spolku. Poskytnutí nepovinných údajů (včetně údajů zvláštních) je dobrovolné, jejich poskytnutí nám umožní zkvalitnění činnosti spolku, umožní nám Vás lépe zapojit do činnosti spolku a podávat Vám pro Vás relevantní informace o jeho činnosti.

Můžeme též zpracovávat určité citlivé nebo, tzv. „zvláštní“ kategorie Vašich osobních údajů (jak např. údaje o zdravotním stavu, diagnóze a omezeních), avšak pouze u návštěvníků Webové stránky a členů spolku Správce, kteří tyto údaje sami dobrovolně Správci poskytli. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho  souhlasu, nejsou sdíleny s třetími stranami a jejich zpracování je omezeno pouze k účelu, pro který nám byly poskytnuty.

Dále shromažďujeme technická data, která představují informace o Vašich návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili. Tyto data získáváme prostřednictvím souborů Cookies.  Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o zařízeních, z nichž přistupujete na Webovou stránku.

Na webových stránkách používáme tzv. relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají informace do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost webových stránek či přidružených aplikací nezbytné. Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud nám ale nepovolíte použití cookies, některé funkce webových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly.

Ukládáme cookies v těchto případech:

  • Potvrzení informační lišty o cookies – platnost cookies je 1 rok
  • Systém GTM (Google Tag Manager) – platnost cookies neovlivňujeme a je až 2 roky

Dále za účelem analýzy provozu na webových stránkách používáme služeb Google Analytics, které umožňují měřit návštěvnost, její typy, dobu strávenou na webových stránkách. Společnosti Google však nepředáváme žádné informace, které by Vás mohly identifikovat. O způsobu, jakým služba Google Analytics funguje, se můžete dočíst zde: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs.

 

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od Vás vyžádáme. 

Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 Doba zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k danému účelu zpracování. 

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě. Osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v  IT systémech a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do států mimo Evropskou Unii. Správce přijal odpovídající technická a organizační opatření proti ztrátě a zničení osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k  údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje neposkytujeme dále vyjma případů, kdy se tak děje proto, že angažujeme třetí strany proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. poskytovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby. Vždy se tak děje pouze k nezbytnému účelu pro zajištění daných služeb.

 Odkazy na jiné webové stránky

Webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích osob. Pokud však takový odkaz použijete a Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemá Správce  žádnou kontrolu a nemůže proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Správce při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

  • právo přístupu ke svým osobním údajům - kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů
  • právo na přenositelnost údajů – tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

 

V případě zpracování prováděném a základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 Pokud se domníváte nebo zjistíte, že Správce nebo pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom: 

  • opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají
  • provedli výmaz vašich osobních údajů - zejména tehdy nejsou-li vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
  • nebo omezili zpracování vašich osobních údajů - zejména tehdy popíráte-li přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a  odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků

 

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

 

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte správce na e-mailové adrese: svatapuda@seznam.cz.  

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. 9. 2021.

Hlavní partneři SPAE ČR

Partneři SPAE ČR